ใบกัลปนา

 

       สิ่งที่นำเสนอข้อมูลของวัดและโบราณสถานบนคาบสมุทรสทิงพระ และรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

       ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปัจจุบันโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ    “ใบกัลปนา” 

       ซึ่งปรากฎวัดโบราณในคาบสมุทรสทิงพระที่ยกให้อยู่ในความดูแลของวัดพะโคะ ตำบลชุมพล

       อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน

 

           

 

 

 

            

             “ใบกัลปนา” ฉบับนี้สันนิฐานว่า เขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

                ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 

 

 

 

 

            ในเอกสารฉบับนี้ปรากฏภาพวัดพะโคะและเจดีย์รวมถึงยอดพระสุวรรณมาลิกเจดีย์เป็นรูปใหญ่ที่สุด

            รูปวัดสีกุหยังหรือวัดสีหยังที่หลวงพ่อทวดเคยได้เรียนหนังสือ รวมถึงวัดดีหลวง

 

 

 

   

 

   

 

    

 

 1. แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะปรากฏภาพจระเข้บริเวณคลองระโนดและภาพวัดโบราณ

 

 2. แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะปรากฏภาพเจดีย์วัดพะโคะ และตะพัง (สระน้ำขนาดใหญ่)

 

 

 3. แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะปรากฏภาพกำแพงเมือง วัง วัด และคลอง ในบริเวณเมืองสทิงพระสมัยโบราณ

 

 

 

  4. แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะปรากฏภาพกำแพง และป้อมบริเวณหัวเขาแดง อำเภอสิงหนครในปัจจุบัน ด้านบนของภาพแสดงให้เห็นเขาตังกวน เขาน้อย และเกาะยอ

 

 

5. แผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะปรากฏภาพบริเวณคลองรี และทะเลสาบซึ่งอุดมสมบูรณ์ในอดีต โดยยังได้ปรากฏรูปช้างแคระ ที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เมื่อ 80 ปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 
www.luangportuadsongkhla.com l www.หลวงพ่อทวดสงขลา.com
 
 
Copyright © 2013. www.หลวงพ่อทวดสงขลา.com All Rights Reserved.